Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Myrvoll Stasjon

Se alle bilder

Myrvoll Stasjon i Oppegård skal bygges ut med ca. 5-800 boliger, lokalsenter, skole og barnehage.

Myrvoll Stasjon ligger sentralt i Oppegård. Prosjektet omfatter utarbeidelse av områdereguleringsplan med konsekvensutredning for hele Myrvoll Ekornrud og detaljreguleringsplan for den såkalte Trelasttomta, som ligger rett nord for stasjonen. Planområdet er på 390 daa og skal bygges ut med ca. 5-800 boliger, lokalsenter, skole og barnehage.  Stedsutviklingen er basert på framtidsrettede og miljøvennlige prinsipper.  Ambisjonsnivået er at Myrvoll Stasjon skal bli et referanseområde for stedsutviklingsprosjekter av tilsvarende størrelse.  Utbyggingsområdene er lagt til den vestre delen av planområdet langs jernbanen, samt i den søndre og midtre delen av Skogsåsen. Hele den østre delen av planområdet med Lille Kolbotnvann og Øvre Ekornrud gård, og grøntdraget mellom Skogsåsen og Trelasttomta, beholdes som grønnstruktur.

Viktige premisser for planarbeidet er at de eksisterende landskapskvalitetene skal være med å gi stedet en særegen identitet også etter utbyggingen. Spesielle karaktertrekk er våtmarkene og den bratte skrenten opp til Skogsåsen og. Utbyggingen skal være et integrert utbyggings- og miljøprosjekt hvor levevilkårene for salamanderne forbedres og salamanderen innlemmes som en særskilt attraksjon for stedet. Våtmarka på Trelasttomta skal utvikles til en attraktiv park med vannspeil. Dagens grønne horisont skal bevare, og i skrenten opp til Skogsåsen skal det etableres en trapp med et utkikkssted på toppen. LANDSKAPERIET har stått for utarbeidelsen av stedsanalysen, masterplanen, skisseprosjekt og plan for områderegulering. Reguleringen ble vedtatt november 2015.

  • Byggherre: JM Norge AS og Oppegård kommune
  • Tidspunkt: 2011-2015
  • Fagområde:
  • Areal: 390 daa
  • Landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg, Marianne Thomassen, Christina Krohn Skjæveland, Kamil Jerzyk,
  • Foto/illustrasjoner: Landskaperiet AS og HRTB arkitekter as
  • Arkitekt: HRTB arkitekter as