Ulven Park

Posted on september 1, 2021 by -

Prosjektet er en del av en sammenhengende, bilfri struktur med parker, torg, gatetun og gårdsrom, i det nye bydelen som er under utvikling på Ulven. Parken skal romme aktiviteter og oppholdsplasser for alle, både beboere og allmennheten.

Ulven har en gjennomgående økologisk, blå-grønn og aktiv profil og dette preger parkens innhold og design.

Parken har et grønt hovedpreg med urbane elementer og er tilrettelagt for opphold og ulike aktiviteter:

  • Gjennomgående gangvei med en lang, bred benk for opphold og rolige aktiviteter.
  • Ballslette med ballvegg
  • Akebakke
  • Petanquebane
  • Frukthage med små skjermede sitteplasser
  • Sykkelløype

Det har vært fokus på å øke den økologiske diversiteten i området ved å etablere naturlike og varierte vegetasjonsområder. Øko-øya skal få være et artsrikt og vilt område bestående av norske naturplanter.

Parken er designet for å håndtere overvann fra tilliggende boligområde Ulvenparken borettslag og fra selve parken. Langs gangvei og plasser i parken anlegges regnbed som forsenkninger for forsinkelse og infiltrasjon av overflatevann.

Ved flom vil de sentrale delene av parken oversvømmes og transformeres til en grunn innsjø med små øyer og brygger. I stedet for at flomvannet gjør skade, brukes det her på en kontrollert måte som visuelt element, forvandler området og gjør det attraktivt og spennende.

Link til kart

Nordal Rolfsens plass

Posted on september 10, 2020 by -

Skolen og parken ligger i direkte forlengelse av Uranienborg kirke og både skolebygningene og Nordahl Rolfsens plass er registrert på gul liste hos byantikvaren. Skolegården er klassisk rektangulær og åpen, og er tett forbundet med gatestrukturer og plasser rundt.  Skolegården er oppgradert med nye dekker, vegetasjon og utstyr.

Inngangene til skolen er gjort universelt tilgjengelige og er tydelig markert med naturstein. Store deler av storgatesteinen er gjenbruk av stein som ble funnet gjemt under den gamle asfalten i skolegården. Flerbrukshallen ligger i sin helhet under terreng med en utsmykket inngang fra skolegården. Parken og Nordal Rolfsens plass er gjenoppbygget og forbedret med flere lekemuligheter, sitteplasser og frodig vegetasjon.

Bredere trapp fra skolegården og en ny slyngende lekesti fra Harelabbveien til plassen gir både elever og lokalbefolkning bedre tilgang til den flotte parken. For å bevare de store flotte trærne som omkranser Nordahl Rolfsens plass har det blitt satt store krav til planlegging og utførelse av flerbrukshallen for å beskytte trær og tilhørende rotsoner tilstrekkelig i byggeperioden. 

Kunstnere: Bjørn Barre (skulpturen «Vesen») og Martin Sæther (relieffer «Mønsterbo»)

Bydelspark i Thereses gate

Posted on november 8, 2019 by -

I Thereses gate på Bislett har det i mange år ligget en parkeringsplass midt inne i en travel bygate. Her er det nå blitt plass til innfill prosjektet Thereses gate 30, med 36 leiligheter, næringslokaler og kjelleretasje med stor dagligvareforretning.
Skjermet fra gaten mot Bolteløkka skole ble 3 nedslitte bakgårder slått sammen til en ny bydelspark som er åpen og tilgjengelig for alle som bor i nærmiljøet.
Den urbane bydelsparken fyller mange funksjoner. Her er det lekeland, «se og bli sett» amfi og rolige oppholdssoner i det mest solfylte hjørnet. Store sammenhengende felter med trær av ulike typer, busker og blomstrende stauder skaper en grønn frodig ramme mot bebyggelsen som omkranser parken. Det er etablert regnbed som hjelper til med å håndtere overvannet. Parken ligger hovedsakelig over kjellerdekke, men med bruk av lave sittekanter og sømløse overganger har målet vært at dette ikke skal være synlig for de mange som har fått et nytt møtested i byen.

Myntgata 2 ved Akershus festning

Posted on november 8, 2019 by -

Myntgata 2 er et av de større gårdsrommene på Akershus festning. I 1860 ble de gamle festningsverkene på tomten revet og det ble bygget nye bygg for militært formål rundt et stort gårdsrom. I dag er de fleste byggene rundt gårdsrommet fredet og del av det historiske miljøet rundt festningen.

Myntgata 2 ble i 2017 solgt fra Forsvaret til Oslo kommune. Plan for fremtidig bruk er videregående skole, men i påvente av permanent bruk ble det bevilget midler til etablering av en midlertidig leke- og aktivitetsplass. Målgruppen for prosjektet er alle aldersgrupper, men med ekstra fokus på barn og unge. Det var et ønske at dette skulle bli en flerbruksplass som ville være en attraktiv destinasjon for barnefamilier, samtidig som den kunne brukes av beboere og arbeidstakere i området. Første fase i oppdraget var utarbeidelse av 3 ulike forslag til konsept som underlag for diskusjon til en medvirkningsprosess. Konseptet som tilslutt ble valgt innebar bevaring av det vakre parkarealet, etablering av apparater for trening og etablering av et 40 meter langt huskestativ med et variert utvalg av huskemuligheter for store og små. Parken åpnet 17. mai 2019 og har blitt en attraksjon i bydelen.

Rådhusparken i Årnes – trekanten

Posted on september 22, 2014 by -

Rådhusparken i Årnes

Den nye rådhusparken på Årnes «Trekanten», ble åpnet med stor folkefest i 29. mai 2014. Da var parkene allerede tatt i bruk til festplass på 17. mai og en snau uke senere som etappestart for Tour of Norway. Forvandlingen fra en øde parkeringsplass til en attraktiv samlingsplass er et faktum, og den nye «Trekanten» har gitt Årnes en ny definisjon på byenes sentrum og identitet. Trekanten Park byr på muligheter for både lek og opphold. Parkens utforming med bølgende opphøyede gressarealer og langstrakte bølgende trebenker, gir assosiasjoner kommunens flotte kulturlandskap. Vannarrangementet er inspirert av elvene som renner gjennom bygda. Vannspeil, hoppesteiner og vannsprut er en attraksjon for både store og små. Elva Drogga ligger i rør under den nordre delen av plassen. Det var dessverre ikke mulig å få elva frem i dagene igjen, men elveløpet kan følges gjennom blå lyspunkter i bakken. Skule Vaksviks skulptur «Hest med føll» har fått ny plass og kommer vel til sin rett i gresset foran biblioteket.

Det sentrale plassrommet mellom Rådhuset, biblioteket og Skolegata er formet for flerfunksjonelt bruk; for folkefest, konserter, torghandel eller bare for å sitte og slappe av i sola med matpakka. I den nordre delen er det et amfi og plass for tilrigging av scene og kinolerret. Terrenget er arrondert slik at deler av plassen kan islegges for skøytebane. På parkeringsplassen sør for hovedinngangen er det lagt til rette for ballspill etter kontortid.

Et mye brukt byrom krever et solid fast dekke og gjennomtenkt plassering og utforming av grøntarealer for å unngå for stor slitasje. I materialbruk og belegg er det lagt til grunn at parken ha en sammenheng med de øvrig i gatene i Årnes, hvor fortauer og de mest sentrale plassene er belagt med gatestein i kombinasjon med røde granittheller.

Artikler om prosjektet: