Gartnerløkka

Posted on september 23, 2014 by -

Gartnerløkka

I arbeidet med landskapsplanen er det lagt stor vekt på å skape en helhetlig felles park som gir en vakker og frodig utsikt fra leilighetene, og som har gode uterom for både lek, opphold og aktivitet. Sammenhengende gangveier og stier fører rundt, gjennom og inn til kjernene i gårdsparken. Parken skal være bilfri og det er kun renovasjon og brannbil som har anledning til å kjøre inn.
I mellom bølgende terrengformer og frodig vegetasjon dannes mindre hagerom. De forskjellige hagerommene gir et variert uttrykk og mulighet for ulike sanseopplevelser ved bevegelse gjennom parken. Ved valg av vegetasjon er det lagt vekt på blomstring, høstfarger og duft. Og Gartnerløkka får også sin egen eplehage og bærhage.

Parken rommer god plass til lek for barna. Her er det både morsomme lekeapparater, en terrengformet sykkelløype, og en stor kolle for aking om vinteren, samt at barnehagens uteområde også vil være åpen for lek utenom åpningstiden. Løkka i den sørlige delen av parken er tiltenkt volleyball og badminton for de litt eldre barna og voksne.

Sentralt i parken ligger en stor plass, hvor det er det mulighet for å samle mange mennesker til grilling og fest. Rundt om i parken er det sitteplasser for mindre grupper, og benker hvor man kan slå seg ned for en rolig stund med avisen.

Leilighetene i 1. etasje har egne hageflekker som, via vegetasjon og en gangvei, ligger godt skjermet fra fellesarealet.

Rykkinn Skole, avd. Berger

Posted on september 23, 2014 by -

Rykkinn Skole

I hedrende omtale fikk vi full score på utforming av uteanlegget og kompetanse:

Tronrud har det best utformede uteområdet. Utgangspunktet for Tronruds konsept er at alle kvalitetene på tomta skal bevares og utnyttes. Byggets utforming åpner opp uteområdet på en unik måte. Dette gir store, varierte og spennende uterom, og meget gode kommunikasjonslinjer.

Intensjonen med landskapsplanen er at skolegården skal bli et sted hvor elevene og de ansatte virkelig skal trives og ha det gøy. Ganglinjene i skolegården knytter seg naturlig til det eksisterende gangveinettet utenfor skolen. Gjennom meningsfylt innhold og god kvalitet vil uteanlegget også være en ressurs som nærområdet kan være stolte av.

I planleggingen er det lagt stor vekt på at uteområde er en viktig arena for lek, læring og fysisk forsting. Det skal være enkelt og fristende å bevege seg ut, og skolegården skal oppleves oversiktlig og trygg. Utforming og møblering skal stimulere til aktivitet og sosialt samvær. Med bakgrunn i dette er skolegården delt inn i ulike brukssoner, hvor hvert klassetrinn har nærliggende plasser med lekeapparater og innhold som er spesielt tilpasset aldersgruppen. Soner for rolig lek, opphold, uteundervisning og amfi ligger tilbaketrukket i tomtas grønne randsoner. Område for idrett er lagt i det sørøstre hjørnet av tomten, på veien mot Rykkinnhallen.

Samisk videregående skole og reindriftsskole

Posted on september 22, 2014 by -

Plan Samisk VGS og Reinsdriftsskole

Skolen skal være et attraktivt samlingssted for hele det samiske kulturområdet. Elevene skal rekrutteres fra hele sápmi, og hovedformålet med skolen er å bidra til å styrke samisk språk og kultur

Ut over ordinær videregående opplæring, er det nye skoleanlegget også tilrettelagt for undervisning i reindrift og duodji (samisk håndarbeid), bygg- og anlegg, og samisk tradisjon dette krever et spesielt godt samspill mellom ute og inne. Utforming av utearealene er inspirert av stedlige forhold, klima, naturmaterialer og landskap. Gjennom et enkelt formuttrykk og god logistikk gis uteanlegget en egen identitet som bygger opp under skolebyggets funksjon og estetikk. Brutto areal for nybygget er ca 6500 m2 bta.

I planprosessen har det vært særlig fokus på miljøriktige og driftsvennlig løsninger, overvannshåndtering mht. permafrost, utforming og plassering av bygget og utearealer for å oppnå best mulig lokalklima, samt utebelysning i forhold til mørketid og det unike polarlyset med lange blå timer og nordlys.