Ulven Park

Posted on september 1, 2021 by -

Prosjektet er en del av en sammenhengende, bilfri struktur med parker, torg, gatetun og gårdsrom, i det nye bydelen som er under utvikling på Ulven. Parken skal romme aktiviteter og oppholdsplasser for alle, både beboere og allmennheten.

Ulven har en gjennomgående økologisk, blå-grønn og aktiv profil og dette preger parkens innhold og design.

Parken har et grønt hovedpreg med urbane elementer og er tilrettelagt for opphold og ulike aktiviteter:

  • Gjennomgående gangvei med en lang, bred benk for opphold og rolige aktiviteter.
  • Ballslette med ballvegg
  • Akebakke
  • Petanquebane
  • Frukthage med små skjermede sitteplasser
  • Sykkelløype

Det har vært fokus på å øke den økologiske diversiteten i området ved å etablere naturlike og varierte vegetasjonsområder. Øko-øya skal få være et artsrikt og vilt område bestående av norske naturplanter.

Parken er designet for å håndtere overvann fra tilliggende boligområde Ulvenparken borettslag og fra selve parken. Langs gangvei og plasser i parken anlegges regnbed som forsenkninger for forsinkelse og infiltrasjon av overflatevann.

Ved flom vil de sentrale delene av parken oversvømmes og transformeres til en grunn innsjø med små øyer og brygger. I stedet for at flomvannet gjør skade, brukes det her på en kontrollert måte som visuelt element, forvandler området og gjør det attraktivt og spennende.

Link til kart

Gartnerkvartalet Løren

Posted on oktober 14, 2019 by -

Boligområdet Gartnerkvartalet er en stor brikke i puslespillet til den nye bydelen på Løren. Med over 500 leiligheter blir den store tomten hjemmet til mange og uteområdet blir en viktig del av mulighetene for å skape et godt nabolag. 

Uteområdene er delt inn i flere soner. Intime gårdsrom med sterke formelementer og ulik grafikk skal tilby gode steder for opphold, nærlekeplass, identitet og attraktiv utsikt fra leilighetene. Den store parken har gode solforhold og rommer rause grønne flater, god samlingsplass, parsellhager for urbant hagebruk, ballbane og lekeplass. Den offentlige gangveien gjennom tomten er selve nerven i boligområdet. Gangveien definerer «sentrum» i kvartalet og langs denne ligger torget, fontene, ballbane og treningsapparater. Hele området er åpnet og tilgjengelig for allmennheten. 

Klimatilpasset overvannshåndtering

Overvann fra flere takflater og hele uteområdet håndteres åpent og lokalt gjennom en serie med regnbed og infiltrasjonssoner. Det største regnbedet ligger som et terrassert landskap i skrånende terreng og håndterer alt regnvannet fra en takflate på 800m2 helt uten bruk av sluk og rør.