Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Kunngjøringer

For mer informasjon:
Landskaperiet AS
post@landskaperiet.no
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo

tlf: 46 77 26 00

VA-anlegg og trafo ved Kulturkirken

I forbindelse med bygging av kulturkirken og Spikkestad torg er det nødvendig å legge ned ny kommunal infrastruktur med ledninger for vann- og avløp, samt etablere en ny trafo for strømforsyning. Byggesøknaden gjelder søknad om legging av vann- og avløpsledninger og oppføring av trafo.

Spikkestad Torg (søknad om dispensasjon)

Det er tidligere sendt ut nabovarsel i forbindelse med søknad om rammetillatelse for opparbeidelse av Spikkestad torg.

Denne søknaden og varselet omfatter søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen § 9.1 og § 10.3. i Områdereguleringen for Spikkestad sentrum, vedtatt 18/6-2016.

Spikkestad; Midlertidig pendlerparkering Teglverksveien 2 (Byggesøknad)

Tiltaket gjelder etablering av 36 parkeringsplasser som skal dekke behovet for parkering for pendlere når grusplassen i det oppfylte området ved Spikkestad stasjon opparbeides til torg, i henhold til Områdeplanen og gitt rammetillatelse, Saksref. 15/5422. Arealet er i dag et asfaltert område ved den gamle skolen og benyttes sporadisk til parkering ved arrangementer på kveldstid. Byggesøknaden omfatter skilting og oppmerking av parkeringsplasser av et område på ca 800 m2.

Spikkestad Torg (Byggesøknad)

Spikkestad torg er i gjeldende områdeplan for Spikkestad sentrum, vedtatt 1.12.2011 og revidert områdeplan lagt ut til offentlig ettersyn, avsatt til gatetun og torg. I samsvar med bestemmelsene i områdeplanen, 1.12.2011, har Røyken kommune gjennomført en arkitektkonkurranse med videre mulighetsstudie og et forprosjekt som omfattet både torget, arealet i forbindelse med den planlagte kulturkirken og fremtidig park.

UIO Moltke Moes vei 31 (Byggesøknad)

Ombygging og rehabilitering av utvendig østre inngangsparti til Eilert Sundts hus B og Harriet Holters hus.